Про нас/About

Головна мета проекту - розвиток та використання інклюзивної літератури як інструменту підвищення обізнаності щодо людей з інвалідністю та особистого різноманіття.

 

Основні принципи проекту

- Кожна людина має право побачити себе у книзі.

- У фокусі інклюзивних творів - люди з інвалідністю, з особливостями розвитку, з особливими освітніми потребами, люди, які дискримінуються суспільством через статеву приналежність, колір шкіри, національність, особисті уподобання та ін.

- Інклюзивна література – це література не про інвалідність, а про особистість.

- Ми всі зараз формуємо наше бачення та особливий національний стиль в інклюзивній літературі.

- Основа інклюзивної літератури – це повага до прав людини.

- Інклюзія починається з розуміння та сприйняття.

 

Активна реалізація реформи інклюзивної освіти в школах України супроводжується хвилями певного нерозуміння від значної кількості батьків та дітей. Таке ставлення базується, насамперед, на відсутності інформації та ефективних способів спілкування з дітьми. Є багато випадків, коли таке ставлення фактично блокує впровадження інклюзивної освіти в Україні.

Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю у 2009 році.

Стаття 8 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю

Просвітно-виховна робота:

1. Держави-учасниці зобов'язуються вживати невідкладних, ефективних та належних заходів, щоб:

a) підвищувати освіченість усього суспільства, зокрема на рівні сім'ї, у питаннях інвалідності й зміцнювати повагу до прав і достоїнства осіб з інвалідністю;

b) вести боротьбу зі стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями стосовно осіб з інвалідністю, зокрема на ґрунті статевої належності й віку, в усіх сферах життя;

c) пропагувати потенціал і внесок осіб з інвалідністю.

2. Уживані із цією метою заходи включають:

a) розгортання та ведення ефективних суспільно-просвітних кампаній, покликаних:

i) виховувати сприйняття прав осіб з інвалідністю;

ii) заохочувати позитивні уявлення про осіб з інвалідністю і глибше розуміння їх суспільством;

iii) сприяти визнанню навичок, достоїнств і здібностей осіб з інвалідністю, а також їхнього внеску на робочому місці та на ринку праці;

b) виховання на всіх рівнях системи освіти, зокрема в усіх дітей починаючи з раннього віку, шанобливого ставлення до прав осіб з інвалідністю;

c) спонукання всіх органів масової інформації до такого зображення осіб з інвалідністю, яке узгоджується з метою цієї Конвенції;

d) просування виховно-ознайомчих програм, присвячених особам з інвалідністю та їхнім правам.

Згідно з принципами Конвенції та з огляду на зобов'язання України щодо цього ми пропонуємо використовувати цікаві та чіткі образи інклюзивної літератури для розвитку толерантності до людей з інвалідністю та особистого різноманіття.


englishThe main aim of the project - development and using of inclusive literature as an instrument for raising awareness about persons with disabilities and personal diversity.

Basic principles of the project

- Everyone has the right to see himself in the book.

- In the focus of inclusive works - people with disabilities, with peculiarities of development, with special educational needs, people who are discriminated against by society through sex, color, nationality, personal preferences, etc.

- Inclusive literature is not about disability, but about personality.

- We are all creating our vision and a special national style in inclusive literature.

- The nature of inclusive literature is respect for human rights.

- Inclusion begins with understanding and perception.

 

Active implementation of inclusive education in schools of Ukraine mets with waves of rejection of a significant number of parents and children. Such rejection is based primarily on the lack of information and effective ways of communicating with children. There are many cases where such rejection actually blocks the implementation of inclusive education in Ukraine.

Ukraine ratified the UN Convention on the rights of persons with disabilities.

Article 8 of the Convention says:

“1. States Parties undertake to adopt immediate, effective and appropriate measures: (a) To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons with disabilities, and to foster respect for the rights and dignity of persons with disabilities; (b) To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas of life; (c) To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with disabilities.

2. Measures to this end include:
(a) Initiating and maintaining effective public awareness campaigns designed: (i) To nurture receptiveness to the rights of persons with disabilities; (ii) To promote positive perceptions and greater social awareness towards persons with disabilities...“

According to the principles of the Convention and due to Ukrainian obligations to it we propose to use interesting and clear images of inclusive literature for development tolerance to people with disabilities and personal diversity.

More in this category: Команда/Team »
http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/