На цьому сайті ми збираємо для вас інклюзивні видання сучасних українських авторів та формуємо базу вітчизняної інклюзивної літератури. 

Ми розглядаємо інклюзію як природній стан сучасного цивілізованого суспільства. Суспільства, де поважаються і у повному обсязі реалізуються фундаментальні права людини. Суспільства, де комфортно людям незалежно від їхньої расової, статевої або політичної приналежності, фізичних або психічних особливостей. Кожна людина має право реалізуватися в інклюзивному суспільстві. Ми робимо принципи інклюзії зрозумілішими та ближчими кожному українцю. Ми впевнені, що книга – це найкращий шлях до сприйняття інклюзії та порозуміння між різними людьми.

Інклюзія (від Inclusion (англ.) – включення) – визначається як процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Тобто, іншими словами, за своєю сутністю інклюзія – це побудова комфортного сучасного суспільства з рівними можливостями для усіх громадян, незалежно від їхніх фізичних, психологічних та ін. особливостей.

Дуже часто батьки, діти, педагоги, які працюють в інклюзивних та звичайних навчальних закладах, бібліотечні та соціальні працівники змушені витрачати багато дорогоцінного часу у пошуках художньої літератури, яка б зображувала людей з інвалідністю або розповідала про особисте різноманіття. Цей попит і призвів до створення єдиної електронної бази української інклюзивної літератури.

Ми пропонуємо долучитися до побудови суспільства рівних можливостей для усіх громадян через розвиток інклюзивної літератури.

Інклюзивна література– це література, орієнтована на формування позитивного сприйняття інвалідності та особистої різноманітності.

Інклюзивна література об’єднує такі напрямки:

•література, яка розповідає про осіб з інвалідністю, формуючи у читачів позитивне сприйняття стану таких людей (книжки, які фокусують інтерес читача на загальнолюдських якостях та можливостях літературних героїв з інвалідністю; які покликані зробити спілкування з такими людьми обопільно цікавим та комфортним);

•література, яка спрямована на сприйняття особистої різноманітності;

•література для дітей з особливими освітніми потребами ( книжки шрифтом Брайля, з використанням піктограм, тактильні, книжки-картинки та ін.).


english

On this site we collect for you inclusive editions of contemporary Ukrainian authors and form the basis of domestic inclusive literature.

We consider inclusion as the natural state of a modern civilized society.  Society, where fundamental human rights are respected and fully implemented.  Society, where people are comfortably regardless of their racial, sexual or political affiliation, physical or mental characteristics.  Everyone has the right to live in inclusive society.  We make the principles of inclusion more comprehensible and closer to each Ukrainian.  We are confident that the book is the best way to perceive inclusion and understanding among different people.

Inclusion is defined as a process of increasing the participation of all citizens in social life.  That is, in other words, the creation of a comfortable modern society with equal opportunities for all citizens, regardless of their physical, psychological, etc.  features.

Very often parents, children, and teachers working in inclusive and regular educational institutions, library and social workers have to spend a lot of time in search of books, which would depict people with disabilities or talk about personal diversity.  This fact has led to the creation of a unified electronic database of Ukrainian inclusive literature. 

We propose to engage in building a society of equal opportunities for all citizens through the development of inclusive literature.

Inclusive literature is a literature focused on the formation of a positive perception of disability and personal diversity.  Inclusive literature combines the following areas:

• Literature that talks about persons with disabilities, forming positive perception of the status of such people

• Literature aimed at perceiving personal diversity; 

• literature for children with special educational needs (Braille books, using icons, tactile, picture books, etc.).

 

http://www.zoofirma.ru/
http://www.zoofirma.ru/